Podmínky používání

Právní oznámení
Materiály na této webové stránce ("Stránka") jsou poskytnuty společností Ivanti Software ("Ivanti") jako služba svým zákazníkům a mohou být používány pouze pro informační účely. Samostatné kopie mohou být stahovány v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Stažením jakéhokoli materiálu z těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Jestliže s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte stránku ani z ní nestahujte žádné materiály.

Informace o ochranné známce
Ivanti a jeho loga jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Ivanti a jejích poboček v USA anebo jiných zemích. Obchodní známky Ivanti lze veřejně používat pouze se svolením společnosti Ivanti. Správné využití obchodních známek v reklamě a propagaci produktů Ivanti vyžaduje správné potvrzení. Může být nárokováno vlastnictví jiných názvů a značek jinými vlastníky. Více informací o používání a obchodních známkách společnosti Ivanti naleznete ve Směrnici o používání loga a obchodních známek Ivanti Software.

Výkon a informace
Výkonnostní testy a hodnocení se měří pomocí specifických počítačových systémů anebo komponent a odrážejí příslušný výkon produktů Ivanti dle měření těmito testy. Jakýkoli rozdíl v systémovém hardware, designu software nebo konfiguraci může ovlivnit aktuální výkon. Kupující by měli vyhledat další zdroje informací kvůli zhodnocení výkonu systémů nebo komponent, o jejichž koupi uvažují. Více informací o výkonnostních testech a výkonu produktů Ivanti získáte u společnosti Ivanti.


Licence k jedné kopii
Materiály na této Stránce jsou chráněny autorským právem a neoprávněné použití jakýchkoli materiálů na této Stránce může způsobit porušení autorského práva, obchodní známky či jiných zákonů. Můžete si stáhnout jednu kopii informace nebo software ("Materiály") ze stránek Ivanti do jednoho počítače pouze pro vaše osobní, nekomerční, interní využití, nestanoví-li příslušná licence nebo písemné svolení společnosti Ivanti jinak, nebo pokud tak povolují licenční podmínky, které doprovázejí jednotlivé Materiály nebo jsou jejich součástí. Toto je licence, nikoli převod, a podléhá následujícím omezením; nesmíte: (A) měnit Materiály nebo je používat pro komerční účely nebo je zobrazovat na veřejnosti, předvádět, prodávat či pronajímat; (d) dekompilovat, rekonstruovat a rozebírat softwarové Materiály, ledaže tak povoluje příslušný zákon a pouze v jeho rozsahu; (c) odstraňovat jakoukoli zmínku o autorském právu či vlastnictví z Materiálů; (d) převádět Materiály jiné osobě. Budete zabraňovat jakémukoli neoprávněnému kopírování Materiálů.

Materiály podléhají autorskému právu a jsou chráněny zákony a smlouvami na ochranu autorských práv po celém světě. Žádným způsobem je nelze kopírovat, reprodukovat, upravovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet nebo distribuovat bez písemného svolení společnosti Ivanti. Není-li zde výslovně uvedeno, společnost Ivanti a její dodavatelé vám neudělují žádná výslovná či předpokládaná práva k jakýmkoli patentům, autorským právům, obchodním známkám nebo tajným tržním informacím. Další práva vám mohou být udělena společností Ivanti písmeně nebo mohou být začleněna kdekoli v Materiálech.

Ukončení licence
Ivanti může ukončit tuto licenci kdykoli, pokud porušíte ustanovení této Smlouvy. Po ukončení ihned zničíte Materiály.


Zřeknutí se práv
MATERIÁLY JSOU POSKYTNUTY „TAK JAK JSOU“, BEZ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST IVANTI ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRÁTU NA ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU INFORMACÍ, BEZ OMEZENÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT MATERIÁLY,I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST IVANTI UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŽE V NĚKTERÉ JURISDIKCÍCH JE ZAKÁZÁNO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Společnost Ivanti a její dodavatelé dále nezaručují přesnost nebo úplnost informací, textu, grafiky, odkazů a jiných položek, které obsahují tyto materiály. Společnost Ivanti může provádět změny těchto materiálů nebo zde popsaných produktů, kdykoli a bez upozornění. Ivanti se nezavazuje k aktualizaci Materiálů.

Vyhrazená práva USA
Materiály jsou označeny jako "VYHRAZENÁ PRÁVA." Používání, kopírování nebo zveřejnění státem podléhá omezením stanoveným v FAR52.227–14 DFAR252.227–7013 a násl. nebo jejich nástupcům. Používání Materiálů státními institucemi znamená potvrzení vlastnických práv Ivanti, v nich obsažených.

Podřízení se uživatele
Veškerý materiál, informace či jiná komunikace, kterou přenášíte nebo odesíláte na tuto Stránku nebude považována za utajenou a soukromou ("Komunikace"). Ivanti nemá žádné závazky s ohledem na Komunikaci. Ivanti a její zástupci mohou volně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak využívat Komunikaci a veškerá data, obrázky, zvuk, text a další zde obsažené věci pro jakékoli komerční a nekomerční účely. Je zakázáno na tuto stránku nebo z ní umísťovat nebo přenášet jakýkoli nezákonný, ohrožující, hanlivý, pomlouvačný, nemravný, pornografický či jiný materiál, který může porušovat jakýkoli zákon.


Uživatelské diskuzní stránky
Ivanti může monitorovat nebo sledovat všechna místa na Stránkách, kde uživatelé přenášejí nebo zasílají Komunikaci nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně a bez omezení diskuzních stránek, nástěnek či jiných uživatelských fór a obsah veškeré takové Komunikace; není to však její povinností. Ivanti však nenese odpovědnost za obsah jakékoli Komunikace, bez ohledu na to, zda je či není v souladu s autorským zákonem, zda je či není vulgární, obscénní či jinak.

Používání osobně identifikovatelných údajů
Informaceodeslané Ivanti přes fóra na webových stránkách se řídí Prohlášením Ivanti o ochraně soukromí.

Odkazy na další materiály
Stránky, na které se odkazuje, nejsou pod kontrolou Ivanti a Ivanti nenese odpovědnost za obsah jakékoli odkazované stránky nebo za jakýkoli odkaz na odkazované stránce. Ivanti si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jakýkoli odkaz odkazovaný program. Ivanti nepodporuje společnosti nebo produkty, na které je odkazováno a vyhrazuje si právo o tom informovat na svých webových stránkách. Pokud se rozhodnete přejít na stránky třetích stran, na které odkazuje tato Stránka, děláte to výhradně na vlastní riziko.

Příslušné zákony
Tato stránka je pod kontrolou společnosti Ivanti z jejích kanceláří v USA. Ivanti nenese odpovědnost za to, že Materiály na této stránce jsou příslušné nebo vhodné k použití na jiném místě, a za přístup k nim z míst, kde je jejich obsah ilegální nebo zakázaný. Ti, kteří jít na tyto stránky z jiných míst, tak dělají ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní za shodu s příslušnými místními předpisy. Nepoužívejte a neexportujte Materiály s tím, že porušíte zákony a předpisy USA týkající se exportu. Veškeré nároky týkající se Materiálů se budou řídit vnitřními svébytnými předpisy státu Delaware.

Obecně
Ivanti může kdykoli revidovat tyto podmínky aktualizací tohoto příspěvku. Občas byste měli navštívit tyto stránky a přečíst si aktuální podmínky, protože jsou pro vás závazné. Určitá opatření těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně určenými právními upozorněními nebo podmínkami umístěnými na konkrétních místech na této stránce. Máte-li otázky o těchto právních zásadách, kontaktujte nás emailem na [email protected] nebo poštou na:

Právní oddělení
Ivanti Software, Inc.
10377 South Jordan Gateway, Suite 110
South Jordan, UT 84095

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2003–2014 Ivanti Software, Inc. a její pobočky, 698 West 10000 South, South Jordan, UT 84095, USA.
Směrnici o používání loga a obchodních známek Ivanti Software, Používání obchodních známek

Nic v této směrnici o používání loga a obchodních známek neuděluje žádné právo k obchodní známce nebo dalším právům duševního vlastnictví Ivanti Software. Není-li výslovně stanoveno zákonem, licencí nebo smlouvou s Ivanti Software, třetí strany nesmí používat logo Ivanti Software nebo další známku z jakéhokoli důvodu.

Úvod
Tato směrnice o používání loga a obchodních známek ("Směrnice") stanoví pravidla Ivanti Software pro používání nebo odkaz na obchodních známek Ivanti Software. Tato směrnice je určena k používání oprávněnými externími agenturami, partnery ESP, OEM, ISV a SI, konzultanty a prodejci ve shodě s předchozím písemným svolením Ivanti Software. Ivanti Software si vyhrazuje právo čas od času modifikovat tyto směrnice, je-li to považováno za potřebné.

Používání obchodních známek Ivanti Software

 • Používání příslušných symbolů obchodních známek a potvrzení obchodní známky zmíněného vlastnictví Ivanti Software.
 • Nezačleňujte obchodní známky Ivanti Software do názvů svých vlastních produktů, obchodních známek nebo názvů společností.
 • Postupujte podle pravidel správného používání obchodní známky a loga.

Pravidla správného používání obchodní známky a loga

 1. V souladu s článkem 4 níže vždy používejte obchodní známku jako zájmeno, doprovázené příslušným podstatným jménem.
  Příklady:
  • Ivanti® Management Suite
  • Produkty Ivanti®
 2. Nespojujte obchodní známku s jinými slovy, symboly nebo čísly, buď jako jedno slovo nebo s pomlčkou. Protože obchodní známka není slovo, nikdy se nesmí používat v přivlastňovací nebo množné podobě a nikdy se nesmí používat jako sloveso .
 3. Vždy používejte správný pravopis a správný symbol obchodní známky. Vždy používejte správný symbol obchodní známky psaný horním indexem. Není-li symbol obchodní známky k dispozici, použijte hůlkové písmo v závorkách: (TM) nebo (R).
 4. Název "Ivanti" není jen obchodní známka, která se používá k identifikaci našich produktů a služeb, slouží také jako název naší společnosti. Když se „Ivanti“ používá jako vizuál nebo tištěný odkaz na společnost, „Ivanti“ lze použít jako podstatné jméno pouze ve spojení se „Software“. Název společnosti zobrazuje symbol obchodní známky pouze tehdy, je li obsaženo v grafickém logu.
 5. Potvzení obchodní známky je právní text, který identifikuje obchodní známky Ivanti Software. Toto potvrzení by mělo být čitelně vytištěno a mělo by být umístěno na místě, které se běžně používá pro copyright a další právní upozornění.

  Pokud nemáte smlouvu s Ivanti Software, která stanoví jinak, používejte standardní potvrzení obchodní známky Ivanti Software:
  • "Ivanti a další obchodní známky Ivanti, které se zde používají, jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Ivanti Software, Inc. nebo jejích poboček v USA anebo jiných zemích."
 6. Příklady obchodních známek Ivanti Software:
  • Ivanti:®
  • Technologie Targeted Multicast
  • Peer Download
  • Avalanche®
  • Wavelink®
  • Wavelink Avalanche®
  • Wavelink Mobile Manager®
  • Wavelink Studio®
  • Wavelink Wireless Comes Together®
  • Wireless Comes Together®
  • Active Vulnerability Management®
  • Scupdates®
  • Shavlik Netchk®
  • Shavlik®

Příklady použití obchodních známek Ivanti Software

Obchodní známka Ivanti®

Když se"Ivanti"používá jako zájmeno modifikující podstatné jméno, používejte symbol registrované obchodní známky (®) za slovem "Ivanti".

 • Příklady s názvy produktů: Ivanti® Management Suite, Ivanti® Service Desk, Ivanti® Mobile Device Management
 • Příklady s podstatnými jmény: Technologie Ivanti®, produktová řada Ivanti®, představení Ivanti®

Pokud se objeví názvy více produktů nebo technologií ve stejném dokumentu, kapitole nebo na webové stránce, použijte symbol obchodní známky při prvním výskytu každého jedinečného názvu produktu. Například:

 • Ivanti® Management Suite, Ivanti® Patch Manager a Ivanti® Mobile Device Management a Ivanti® Targeted Multicast.

Obchodní známka Ivanti® Targeted Multicast
Používejte úplnou frázi "Ivanti® Targeted Multicast" při prvním výskytu v dokumentu, prezentace nebo na webové stránce; při dalším výskytu ve stejném dokumentu, prezentaci nebo na webové stránce můžete použít obecný odkaz "Targeted Multicast"bez dalšího přiřazení obchodní známky. Fráze "Targeted Multicast" by se vždy měla používat tak, jak je uvedeno; nikdy nepoužívejte tuto frázi obecně jako zájmeno nebo příslovce .

 • Správně: Technologie Ivanti® Targeted Multicast umožňuje efektivní...Použijte Targeted Multicast k distribuci...":
 • Špatně Technologie "Targeted Multicast od Ivanti Software..."
 • Špatně "Spusťte cílené výběrové vysílání..."

Obchodní známka Ivanti® Peer Download
Používejte stejné směrnice spojené s Ivanti® Targeted Multicast.